Styrktar og sjúkrasjóður

Reglur Sjúkrasjóðs Lögreglufélags Reykjavíkur

Vinsamlegast lesið reglurnar vel, prentið út eyðublaðið, fyllið út og skilið til stjórnar LR eða í póstlúgu okkar að Brautarholti 30, ásamt afritum reikninga og þeirra gagna sem viðeigandi skal skila með.

 

 1. INNGANGUR

Sjóðurinn greiðir bætur til sjóðfélaga í slysa- og veikindatilfellum eða við dauðsfall eftir því sem nánar er mælt fyrir í reglum þessum.

 

 1. SJÓÐSAÐILD
 2. Almenn réttindi: Réttur til úthlutunar úr sjóðnum er háður því að greitt hafi verið styrktarsjóðsframlag vegna sjóðsfélaga í samtals 6 mánuði og þar af 3 mánuði samfellt áður en tekjutap varð eða til útgjalda, sem veita rétt til styrks úr sjóðnum, var stofnað.
 3. Í fæðingarorlofi: Sjóðsfélagar sem fara í fæðingarorlof og velja að greiða stéttarfélagsgjald meðan á því stendur halda fullum réttindum.
 4. Í veikindum: Sjóðfélagi sem hefur fullnýtt rétt sinn til dagpeninga nýtur áfram annarra réttinda í sjóðnum í allt að eitt ár stofni hann ekki til réttinda annars staðar.
 5. Atvinnulausir: Atvinnulausir halda réttindum í sjóðnum í eitt ár, enda hefjist bótatímabil

eða til útgjalda sé stofnað innan árs frá upphafi atvinnuleysis, svo fremi að greitt sé félagsgjald til viðkomandi félags.

 1. Aðild í launalausu leyfi: Sjóðfélagar halda réttindum í launalausu leyfi í allt að þrjá mánuði. Styrkréttur miðast þó við að viðkomandi hafi hafið störf að nýju.
 2. Aðild við eftirlaun: Félagsmenn lífeyrisþegadeildar LL eiga aðeins rétt á styrk samkvæmt stafliðum nr. 4 bj. og nr. 7.

 

 1. UMSÓKNIR OG GÖGN
 2. Umsóknir: Umsókn um styrki skal gerð á sérstökum eyðublöðum og henni skilað inn ásamt nauðsynlegum gögnum fyrir 20. hvers mánaðar.
 3. Gögn: Með umsóknum skulu fylgja öll þau gögn sem sjóðsstjórn telur nauðsynleg á hverjum tíma s.s. reikningar, kvittanir, læknisvottorð staðfesting vinnuveitanda um að launagreiðslur hafi fallið niður o.fl. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
 4. Afgreiðsla umsókna: Heimilt er stjórn sjóðsins að hafna umsóknum, eða fresta afgreiðslu þeirra, ef þær eru ekki fullnægjandi að mati stjórnar eða ef ekki eru fyrirliggjandi þau gögn sem stjórn sjóðsins telur nauðsynleg vegna afgreiðslu umsóknarinnar. Bætur úr sjóðnum greiðast mánaðarlega.

Ákvarðanir sjóðsstjórnar eru endanlegar. Umsækjandi getur krafist skriflegs rökstuðnings vegna synjunar.

Leyfi fjárhagsstaða sjóðsins ekki fullar greiðslur til félaga í samræmi við framangreindar reglur er sjóðsstjórn heimilt að skerða greiðslur til sjóðsfélaga.

 1. Fyrning umsókna: Réttur til greiðslna úr sjóðnum fyrnist sé ekki sótt um þær innan 12 mánaða frá því að til útgjalda var stofnað eða tekjutap varð. Réttur til greiðslu samkvæmt

ákvörðun sjóðstjórnar eða starfsmanns sjóðsins fyrnist ef hennar hefur ekki verið vitjað innan 9 mánaða frá því að tilkynning um úthlutunarrétt var send til viðkomandi.

 1. Skilgreiningar:
 2. Með barni, þ.e. einstaklingi undir 18 ára aldri, er í reglum þessum auk kynbarns, kjörbarns og fósturbarns átt við stjúpbarn og barnabarn sem býr á heimili sjóðsfélaga eða þarfnast greinilega umönnunar sjóðsfélaga.
 3. Með langtímaveikindum er átt við veikindi sem vara samfellt lengur en í 30 almanaksdaga.

 

 1. STYRKIR VEGNA ÞJÁLFUNAR, FORVARNA OG FYRIRBYGGJANDI AÐGERÐA:

Sjóðurinn styrkir þjálfun, forvarnir og fyrirbyggjandi aðgerðir á eftirfarandi hátt:

 1. Sjúkraþjálfun, sjúkranudd o.fl: Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til sjúkraþjálfunar, sjúkranudds, nálastungumeðferðar og hnykklækninga (kiropraktor) kr. 1.500 fyrir hvert skipti, allt að 12 skipti á ári. Styrkur fyrir þessi tilfelli samanlagt skal þó að hámarki vera kr. 18.000 á ári.
 2. Meðferð á dvalar- eða heilsustofnun að læknisráði: Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til meðferðar hjá Heilsustofnuninni í Hveragerði, einnig til þjálfunar hjá Hjarta- og lungnastöðinni eða sambærilegum stofnunum. Styrkur fyrir þessi tilfelli samanlagt skal þó að hámarki vera kr. 30.000 á ári.
 3. Krabbameins- og hjartaskoðun: Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk fyrir krabbameinsskoðun einu sinni á ári. Einnig vegna skoðunar hjá Hjartavernd eða sambærilega skoðun hjá sérfræðingi einu sinni á ári.
 4. Gleraugu, augnaðgerðir og heyrnatæki: Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til “laser” aðgerðar á öðru auga kr. 40.000 eða kr. 80.000 fyrir bæði augu. Greitt er að hámarki kr. 20.000 af gleraugnaverði (glerjum og umgjörð) á þriggja ára fresti.

Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til kaupa á heyrnartæki kr. 35.000 fyrir hvort tæki eða samtals kr. 70.000 á þriggja ára fresti.

 1. Tannaðgerðir: Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í eitt ár getur sótt einu sinni um styrk vegna tannaðgerðar á 24 mánaða fresti. Styrkurinn nemur 20.000,-kr. þegar kostnaður er komin umfram 100.000,- kr.
 2. Gögn með umsóknum: Vegna sjúkraþjálfunar, sjúkranudds, meðferðar á NLFÍ og hnykklækninga skal fylgja ljósrit af tilvísun læknis ásamt reikningi/kvittun sem ber með sér fjölda meðferða og dagsetningu þeirra. Kvittun skal vera með stimpli þjónustuaðila.

Vegna ofangreindra liða skal fylgja frumrit reiknings sem ber með sér tímasetningu, nafn og kennitölu umsækjanda.

 1. Réttur við starfslok: Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í a.m.k. 1 ár hefur rétt til styrkja úr sjóðnum í 12 mánuði eftir starfslok.

 

 1. STYRKUR VEGNA SÉRSTAKRA AÐSTÆÐNA:

Heimilt er, eftir mati sjóðstjórnar hverju sinni, að veita styrk vegna sérstakra aðstæðna sem hafa í för með sér launamissi eða veruleg fjárútlát sjóðsfélaga vegna veikinda hans sjálfs eða nánustu fjölskyldu.

 

 1. LÆKNIS- OG/EÐA LYFJAKOSTNAÐUR:

Heimilt er sjóðstjórn að greiða læknis- og/eða lyfjakostnað þegar afsláttarkorti TR, er náð allt að kr. 20.000.- á ári samkvæmt mati stjórnar hverju sinni.

 

 1. ANDLÁT SJÓÐSFÉLAGA:

Við andlát sjóðsfélaga er heimilt að greiða allt að kr. 100.000.- vegna útfararkostnaðar. Útfararstyrkurinn nær einnig til þeirra sem látið hafa af störfum og farið á ellilífeyri, hafi þeir verið félagsmenn í LR síðustu 12 mánuði fyrir starfslok. Við andlát maka eða barna sjóðfélaga er heimilt að greiða allt að kr. 50.000,- vegna útfararkostnaðar.

 

 1. Heildarstyrkur til sjóðsfélaga LR:

Á 12 mánaðar tímabili getur heildar styrkur úr sjóðnum mest orðið 100.000,- til hvers félaga. Greiðslur vegna aðgerða eru aðeins afgreiddar eftir að sjóðsfélagi hefur skilað inn til stjórnar sjóðsins upplýsingum um greiðslur úr styrktar og sjúkrasjóði LL.

 

 1. BREYTINGAR OG GILDISTAKA Á REGLUM SJÓÐSINS:

Stjórn sjóðsins áskilur sér allan rétt til að breyta reglunum í samráði við stjórn LR, sem þarf að staðfesta þær hverju sinni. Reglurnar taka gildi við staðfestingu stjórnar LR og skal birta á heimasíðu Lögreglufélagsins.

Staðfest á stjórnarfundi LR þann 6. júní 2012

 

Skráð af GiR // Lagfæringa er þörf á númerum greina laganna. Villa vegna innsetningar á net